Regulamin kart podarunkowych

Karty podarunkowe

Karty podarunkowe z unikatowym numerem, wydawane przez Wikr sp. z o.o., upoważniają do skorzystania z konsultacji oraz usług oferowanych w sieci naszych sklepów Między Kartkami.. Wystarczy kupić kartę o ustalonej wartości i podarować ją bliskiej osobie. Karta jest ważna 6 miesięcy, dzięki czemu można swobodnie dokonać zakupów w dogodnym okresie i miejscu.

 

Wartość karty?

Karta może mieć wartość 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN lub 100 PLN, to wspaniały prezent, który można wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami.

 

Jak kupić kartę?

Wystarczy przyjść i zapytać o karty podarunkowe. Płatności można dokonać kartą lub gotówką. Nasza obsługa udzieli Państwu szczegółowych informacji oraz odpowie na wszystkie pytania.

Podaruj bliskim odrobinę kultury!

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWE

Karta

Niniejsza karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. Upoważnia ona posiadacza do dokonania zakupów w sieci naszych sklepów na terenie Polski (lista sklepów dostępna jest na www.miedzykartkami.pl), których właścicielem jest Wikr sp. z o.o., ul. Zgrupowania Żmija 19A / 12, 01-875 Warszawa. Ryzyko zagubienia, utraty, zniszczenia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione do tego ponosi w całości posiadacz karty.

 

Karta Podarunkowa Między Kartkami

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ MIĘDZY KARTKAMI

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Wikr sp. z o.o., ul. Zgrupowania Żmija 19A / 12, 01-875 Warszawa, NIP:118 160 48 53

Sklep- Księgarnie i sklepy wchodzące do sieci Między Kartkami – aktualna lista dostępna jest na stronie www.miedzykartkami.pl oraz w sklepach Sieci.

Karta Podarunkowa – karta stanowi odpowiednik bonu  towarowego – wydana z niepowtarzalnym numerem, uprawniająca jego użytkownika do zakupów w sklepach Między Kartkami. Wartość karty: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN lub 100 PLN dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową z informacją o nominale.

Użytkownik – Każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Między Kartkami

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Między Kartkami, a następnie do przyjmowania jej jako środka płatniczego za zakupy dokonane w jednym ze sklepów Między Kartkami. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji zakupów w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez 12 miesięcy, licząc od następnego dnia , w którym dokonano zakupu Karty Podarunkowej. Informacje o terminie ważności karty są dostępne w regulaminie.

5. Każda karta podarunkowa posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikacje jej wartości nominalnej oraz Nabywcy. 

6. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowe Między Kartkami Nabywcy ma miejsce wyłącznie w sklepach sieci Między Kartkami.

7. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Karty Podarunkowej może być jedynie osoba fizyczna.

8. Wikr sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za utratę Karty Podarunkowej.

9. Realizacja zakupów za pomocą Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej .

11. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:

– może być zrealizowana w każdym sklepie sieci Między Kartkami

– nie podlega wymianie na środki pieniężne

– posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana

– może być zrealizowana przez każdego posiadacza, który zgłosi się z Karta Podarunkową z numerem Karty Podarunkowej i kwotą, na którą opiewa wartość Karty Podarunkowej

– nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego

– Sklepy sieci Między Kartkami ani Wikr. Sp. z o.o.  nie odpowiada za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

13. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

14. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

15. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oraz Użytkownik, który posługuje się kartą oświadczają, że zapoznali się z niniejszy regulaminem. Użytkownik poprzez przedstawienie pracownikom sklepów sieci Między Kartkami Karty Podarunkowej do realizacji oraz skorzystanie z usług nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. 

16. W przypadku gdy wartość zakupów przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych zakupów pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

17. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej Niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Nabywców jest Wydawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika i Nabywcę zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

19. Użytkownik i Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi.

20. Karta Podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

21. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy.

22. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej

23. Wydawca zastrzega sobie prawo organizowania kampanii promocyjnych związanych z wydawaniem i realizacją kart podarunkowych, dla których wprowadzone mogą być inne, szczegółowe zasady ich wydawania i realizacji.

Początek formularza